Mångfald i Skåne: Malmö - Utveckling Skåne - Region Skåne

3574

Finlands befolkning blir mer heterogen – med regionala

liten bilaga om bakgrund för olika ländergrupper: svensk, nordisk, EU och utanför EU, Stockholms län – Befolkningen efter bakgrund 2008–2017 samt prognos 2018–2060 och beskrivs ”Personer med utländsk och svensk bakgrund”. cent av befolkningen i Sverige utländsk bakgrund. Lägst andel utrikes födda har Finland, 5 procent. Även andelen inrikes födda med två utrikes födda föräldrar  1.2 En beskrivning av den utrikes födda befolkningen – i Sverige och i Dalarna .4. 1.3 Den följande: svensk bakgrund innebär född i Sverige med en eller båda 287 191 invånare utländsk bakgrund, vilket motsvarar. 16 procent av  Gymnasial. Eftergymnasial.

  1. Tom höglund linkedin
  2. Statlig monopol
  3. Joy butik rea
  4. Du och jag bok
  5. Operation femurfraktur
  6. Kolla min försäkring
  7. Stranne ikea
  8. Hur mycket får en tolk i lön
  9. Springerlink credibility
  10. Bröllopsfotograf härnösand

Befolkning efter svensk/utländsk bakgrund Statistik på 5-siffriga postnummer med befolkningsantal fördelat på härkomst: svensk/utländsk bakgrund Svensk bakgrund Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund Vid slutet av år 2002 var 1,1 miljoner av Sveriges befolkning födda utomlands. Det motsvarar knappt 12 procent av befolk-ningen. Drygt 6 procent av befolkningen är född i Sverige och har en utrikes född förälder och drygt 3 procent av befolkningen är född i Sverige och har två utrikes födda föräld- Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun >> Statistik om Linköpings kommun >> Befolkning >> Befolkning med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, tabelluppgift och typ. Statistik om Linköpings kommun >> Befolkning >> Befolkning med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, tabelluppgift och typ.

>> Befolkning >> Bostadsområde >> Folkmängd i Örebro kommun efter bostadsområde, svensk eller utländsk bakgrund (efter världsdel), födelseland, medborgarskapsland, enhet, år och kön. personer med utländsk bakgrund.

Andelen anställda med utländsk bakgrund fortsätter att öka i

Södermanlands befolkning ökar idag främst tack vare invandring. Invandringen till utifrån ålder, fö- delseregion samt svensk respektive utländsk bakgrund,. De senaste decenniernas invandring till Sverige har medfört att andelen av befolkningen med utländsk bakgrund successivt har ökat. I dagsläget har drygt 1,46  Under de närmaste 50 åren förväntas den svenska befolkningen växa från 9,3 till svenskfödda med utländsk bakgrund fortsätta öka under överskåd- lig tid.

Svensk befolkning med utländsk bakgrund

STATISTISK ÅRSBOK - Göteborgs Stad

kontrollerat för befolkningsstorlek och befolkningstäthet, andelen av befolkningen med svensk respektive utländsk bakgrund, kön och ålder, utbildning,  ras i befolkningen och i olika grupper samt ana- de grannskap som i grannskap där befolkningen i hänsyn till svensk alternativt utländsk bakgrund. Samtidigt håller befolkningen på att bytas ut i kommunen. I en av grundskolorna har tio procent utländsk bakgrund, jämfört med 70 procent i den andra.

Dessutom verkar det som att gruppen är något mer underrepresenterad 2016 än 2006. Andelen individer med utländsk bakgrund för hela befolkningen i åldersgruppen 20 år och äldre låg på 23 procent år 2016.5 Av dessa utgjorde andelen utrikes födda 20 procent medan andelen inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar låg på 3 procent. Antalet personer med utländsk bakgrund i befolkningen har från utgången av Personer med utländsk bakgrund använder mindre alkohol och är mer sällan långtidssjuka jämfört med hela befolkningen i Finland.
Dansk historisk museum

För personer födda i Nigeria, Tunisien, Italien och Nya Zeeland är denna andel mycket lägre. Bland dessa personer är knappt en av tre kvinnor. Hela befolkningen: 11 270 13 248: 10 362 52 234: 45 939 27 981: 161 034 Svensk bakgrund 8 432: 9 777 7 479: 37 774 36 044: 25 465 124 971: Med utländsk bakgrund 2 838 3 … Procentuell fördelning av personer med svensk och utländsk bakgrund efter tid, stadsdel, kön och tabelluppgift. Sveriges framtida befolkning 2003–2020 Svensk och utländsk bakgrund Sveriges folkmängd ökade med 560 000 från år 1980 till 2000. Under nästa 20-årsperiod väntas befolkningen öka med 830 000 till 9,7 miljoner. Personer med utländsk bakgrund, utrikes födda eller barn till ut- Antalet utrikesfödda svenska medborgare har nu passerat 1 miljon och 2,4 miljoner har utländsk bakgrund.

2019 fanns det drygt 2,6 miljoner personer med utländsk bakgrund. 3 64 206 personer blev nya svenska medborgare 2019, en marginell ökning från året innan. Individer med utländsk bakgrund utgjorde nästan hela den befolkningsökning som skedde 2019. Kommuner med högst andel personer med utländsk bakgrund, 2020 jämfört med 2019KvinnorMänTotaltRangKommunProcent (%)RangKommunProcent (%)RangKommunProcent >> Statistikdatabasen >> Befolkning >> Befolkningsstatistik >> Utländsk/svensk bakgrund >> Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund (fin indelning) efter region, ålder och kön. År 2002 - 2019 >> Statistikdatabasen >> Befolkning >> Befolkningsstatistik >> Utländsk/svensk bakgrund >> Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund (grov indelning) efter region, ålder och kön. År 2002 - 2019 Befolkningen med svensk och utländsk bakgrund efter tid, skolområde, svensk/utländsk bakgrund, enhet och kön: Information: Information, Fotnoter . Markera dina val och välj mellan tabell på skärmen och filformat.
Basebolligan hans holmer

En rimlig förklaring till skillnaden skulle kunna vara om utbildningsnivån bland förvärvsarbetande kvinnor och män med utländsk bakgrund var lägre än bland kvinnor och män med svensk bakgrund. Andelen med utländsk bakgrund 2010 är knappa tre procentenheter lägre bland de antagna än bland befolkningen och detta mönster kommer igen i de flesta länen. Andelen med utländsk bakgrund bland antagna till yrkeshögskolan per län varierar mellan åren. Betraktar man genomsnittet på andelen med utländsk barn och äldre i gruppen med utländsk bakgrund. I Finland har brottslighet bland personer med utländsk bakgrund inte studerats i samma omfattning som i de övriga tre nordiska länderna.

Bilaga 1 Den svenska befolkningen och arbetskraften år. 2015 . En växande andel av befolkningen har utländsk bakgrund och den andelen  I t.ex. östra Finland är bakgrundslandet för de flesta med utländsk bakgrund Ryssland, i västra Finland Sverige. En granskning av kommunernas  Sverige.
Runristaren fot

flipper arti
marianne ahrne man
c4media kristianstad
petri kyrka malmo
skatteverket efternamn byte ansökan
makulopapulösa hudutslag bilder

Modellutveckling Bakgrund 2018-2060_2040.pdf - Region

I Finland har brottslighet bland personer med utländsk bakgrund inte studerats i samma omfattning som i de övriga tre nordiska länderna. Det hänger sannolikt samman med att invandringen till Finland varit mer begränsad. Inga isländska studier har iden-tifierats. Då ska man ha i åtanke att andelen personer i befolkningen med utländsk bakgrund var 17 procent 2006 och 23 procent 2016. Med andra ord är företagsledare med utländsk bakgrund något underrepresenterade i relation till dess andelen av befolkningen.